ขั้นตอนและหลักการในการทำงาน – Company Policy

thai bridge landscape 1. ทางเราจะจัดส่งพนักงานเพื่อไปสำรวจสถานที่และความต้องการของลูกค้า และทำการวัดขนาดของพื้นที่วาดรายละเอียดแบบคร่าวๆดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

2. ออกแบบและเขียนแบบแปลนเพื่อให้ลูกค้าได้ตรวจสอบในเบื้องต้น จากนั้น ผู้ออกแบบจะส่งแบบให้กับลูกค้าเพื่อตรวจสอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่

3. ทำสัญญาจ้างจัดสวน
หลังจากที่ได้ตกลงแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะทำสัญญาเพื่อจ้างจัดสวน ซึ่งในสัญญาจะระบุแบบรายละเอียด, ราคา, ระยะเวลาดำเนินการ, งวดการชำระเงิน

4. เมื่อตกลงเซ็นสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะ เริ่มเข้าดำเนินการในวันและเวลาที่ลูกค้าแจ้งเข้าดำเนินการ

5. การชำระเงิน
การชำระเงินจะรวมถึงการชำระเงินวางครั้งแรก(Advance), และจากนั้นจะชำระเป็นงวดตามงวดงานที่ดำเนินผ่านไปตามแบบ ซึ่งจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา

6. หลังจากที่ทางเราได้ดำเนินการตามสัญญาและรับเงินค่างานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรายังมีบริการพิเศษเป็นของแถมฟรีให้กับลูกค้าคือเราจะจัดส่งพนักงานเพื่อไปตัดแต่งและทำความสะอาดสวนของท่านหลังจาก ที่สวนของท่านสร้างเสร็จแล้ว 1 เดือนโดยจะติดต่อและนัดหมายกับลูกค้าก่อนเข้าดำเนินการ

บริการดูแลสวนสวยของท่าน โดยมีขอบเขตงานดังนี้

1. ตัดหญ้าในบริเวณสนามหญ้า

2. ใส่ปุ๋ยแปลงไม้ประดับ

3. พรวนดินบนแปลงไม้ประดับ

4. ตัดแต่งไม้ประดับ ต้นไม้ กิ่งไม้ ในบริเวณสวน

5. เก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่

SHOP FOR YOUR GARDEN

Let us help you to decorate your Thai garden. Browse some of our wonderful Thai garden features here.

Essentials

Essentials

Pebbles and Rock

Pebbles & Rock

Pavers

Pavers

Plants and Trees

Plants & Trees

Garden Art

Garden Art

Palm Gate